ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) การเข้าถึงและการใช้บริการเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดขึ้น

 1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

  บริษัทเป็นเจ้าของข้อมูลต่างๆ ในเนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึง รูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิป เสียง หนัง ภาพยนตร์ ข้อความ โครงสร้างเมนู การรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ การรวบรวมการจัดระเบียบ และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฏในนี้ (“เนื้อหา”) ตลอดรวมถึงรูปลักษณ์ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกหน้าของเว็บไซต์นี้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งถูกควบคุมและถือสิทธิ์โดยบริษัท  เป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัท ห้ามมิให้ผู้ใด หรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

  ทั้งนี้ ทางบริษัทได้อนุญาตในการเผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดาวน์โหลด และพิมพ์ลงบนสิ่งพิมพ์ของส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

 2. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ซึ่งบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการทำงานของเว็บไซต์เหล่านั้น

  ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการทำงานของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น นอกจากนี้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละเว็บไซต์เพื่อเป็นประโยชน์และความปลอดภัยของตัวท่านเอง

  ทั้งนี้ บริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของท่านกรุณาติดต่อบริษัท

 3. ข้อจำกัดความรับผิด

  บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองใดๆ ว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ปราศจากข้อผิดพลาดหรือความขาดตกบกพร่องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสินค้า ราคาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทไม่มีการรับประกันโดยการแสดงออก หรือโดยปริยายเกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งหมด หรือบางส่วน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ บริษัทจะไม่รับผิดต่อ การเข้าแทรกแซงใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง โดยมิได้ตั้งใจ ผลที่ตามมาทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้ หรือการขาดความสามารถในการใช้เว็บไซต์บริษัท หรือไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่รับผิดต่อการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียผลประโยชน์ ตลอดจนความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน บริษัทได้จัดทำมาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยของไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอินเทอร์เน็ต และท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือในเชิงลงโทษใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบ บริษัทไม่รับผิดทางกฎหมายใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ที่เกิดความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือการส่งต่อกัน หรือการกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือเป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือการหยุดชะงัก หรือการสิ้นสุด

 4. กฎ กติกา มารยาทในการใช้บริการเว็บบอร์ดและการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

  บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) บริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้บริการท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากพบว่าเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

  • 4.1 ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้ายแก่ สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
  • 4.2 การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือ ขัดต่อกฎหมายใดๆ
  • 4.3 การเผยแพร่ หรืออัปโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
  • 4.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทย หรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
  • 4.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า
 5. ผู้ใช้บริการและสมาชิก

  ท่านรับรองและรับประกันว่า:
  (ก) ท่านบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ท่านได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
  (ข) ท่านจะใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

  ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ให้บริการกับสมาชิกที่เคยถูกบริษัทตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้บริการแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้บริการได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้บริการได้

  บริษัทอาจมีโปรโมชั่น หรือรางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของเราเป็นครั้งคราว ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าว หากสมาชิกผู้ใช้บริการท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ คะแนนสะสม บัตรของขวัญ คูปอง หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้) จากบริษัทแต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อ หรือใช้อีเมลแอดเดรสหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีการกระทำอันเป็น การหลอกลวง จะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆ ในกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

  การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทพึงตระหนักว่าท่านต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับบริษัทและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทย หรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทางบริษัทแจ้งความประสงค์ไป ท่านต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและถูกต้อง หากทางบริษัทตรวจสอบพบว่า ท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้บริการของท่านเอง

  การสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์ ข้อตกลงและเงื่อนไขสมัครสมาชิก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหน้า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหน้า “เอกสารการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 7. วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน

  วิธีสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหน้า “วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน

  ทั้งนี้ กรณีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำรายการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต หากบริษัทได้รับการโต้แย้งจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบต่อค่าสินค้าหรือค่าบริการ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทุกประการ และไม่ตัดสิทธิบริษัทในการดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลา การให้บริการ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 8. การยกเลิก เปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน

  การยกเลิก เปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหน้า “นโยบายการยกเลิก เปลี่ยน คืนสินค้า หรือการคืนเงิน

 9. การชดเชยค่าเสียหาย

  ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้บริการของสมาชิกอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและผู้ใช้บริการจะไม่ยึดให้บริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุน ตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย

 10. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

  บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศนี้เป็นประจำ ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 11. กฎหมายที่บังคับใช้และข้อพิพาท

  เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้และเรื่องที่จำเป็นต้องตีความจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับ การใช้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย