ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อ
(Privacy Notice for Customers, Business Partners and Visitors)

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท” มุ่งมั่นที่จะปกป้อง ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ คู่ค้า / พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงออกประกาศ ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุล ชื่อผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ความชอบส่วนตัว และพฤติกรรมการซื้อของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ เลขที่อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และคุกกี้ (Cookies) เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ที่ต้องมีการคุ้มครอง เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริษัทจะมีการขอความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวมและประมวลผล

บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลตามประเภท ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อและนามสกุล เพศ วันเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เอกสารบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีที่คู่ค้า / พันธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากคำถามซึ่งท่านสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านได้ เช่น รหัสผ่าน คำตอบสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสสำหรับยืนยันตัวตน (PINs) ข้อมูลชีวภาพสำหรับการจดจำใบหน้า และเสียง ภาพถ่าย รูปภาพ / บันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เป็นต้น
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลรายละเอียดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ภาพถ่าย (กรณีที่ท่านใช้เพื่อลงทะเบียนหรือร่วมกิจกรรมกับบริษัท) ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนในนามของลูกค้าของบริษัท และรายละเอียดการติดต่อของบุคคลอ้างอิง เป็นต้น
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดของบัญชีธนาคาร ที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อและรายละเอียดของผู้ถือบัตร สถานะความเป็นลูกค้า ประวัติการชำระเงิน และบันทึกการทำธุรกรรม เป็นต้น
 4. ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลขไอพีคุกกี้ (IP Cookies) บันทึกกิจกรรม ตัวบ่งชี้ออนไลน์ ตัวบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ และข้อมูลพิกัด เป็นต้น
 5. ข้อมูลประเภทการวิเคราะห์ ข้อมูลการตลาดและยอดขาย เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น คำตอบของท่านต่อคำถาม แบบสอบถาม คำร้องขอทราบข้อเสนอแนะ และการทำวิจัย) รายละเอียดบริการที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน รวมถึงรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท เป็นต้น
 6. ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและเพื่อทราบข้อเท็จจริง ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลทางชีวภาพที่จำเป็น เป็นต้น
 8. ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 สำหรับลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

กิจกรรม ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้ในการประมวลผล วัตถุประสงค์ในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการ ประมวลผลข้อมูล
การเปิดบัญชีลูกค้า หรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิก ชื่อและนามสกุล เพศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย วันเกิดหรือช่วงอายุ หมายเลขประจำตัว ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลคำสั่งซื้อ โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้บัญชี สื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) หมายเลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่ท่านส่งให้บริษัท
 • เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อจัดการการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย การทำแบบสำรวจ หรือการประกวด การชิงรางวัลที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม การจัดส่งของรางวัล
 • เพื่อตอบข้อซักถามของท่านหรือติดต่อสื่อสารกับท่านในกรณีอื่นๆ
 • เพื่อนำเสนอโปรแกรมที่ให้ สิทธิประโยชน์ / สะสมคะแนนแก่ลูกค้า หรือสมาชิก
 • เพื่อทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการการตั้งค่าความชอบของท่านได้
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านตามที่ท่านให้ความยินยอม
 • เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน
 • เพื่อติดตาม พัฒนา รักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ / แอปพลิเคชันของบริษัท และคุ้มครองท่านและบริษัทจากการฉ้อฉล
 • เพื่อวิเคราะห์และเก็บสถิติ
 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม
การซื้อสินค้า การบริการ และการบริหารจัดการคำสั่งซื้อ ชื่อและนามสกุล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขสมาชิกสะสมคะแนน รหัสผ่าน ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงิน รายการสินค้าที่อยากได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่านที่ท่านให้กับทางบริษัทโดยสมัครใจ
 • เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ของท่านและจัดส่งสินค้าให้ท่านตามคำสั่งซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าของท่านจะถูกโอนไปยังผู้ให้บริการการรับชำระเงิน และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการรับชำระเงินและจัดส่งสินค้าให้ท่านตามลำดับ
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีสินค้าที่ท่านต้องการ สรุปคำสั่งซื้อในกรณีที่ท่านได้บันทึกรายการในตะกร้าสินค้า หรือเพิ่มสินค้าไว้ในตะกร้าของท่านโดยที่การชำระเงินยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
กิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเข้าร่วมอีเวนท์ การสัมมนา การเล่นเกมส์ การแข่งขัน การเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการขาย การขอรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และการทำแบบสำรวจ ชื่อและนามสกุล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ วันเกิด เพศ ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพที่ถ่ายในกิจกรรมต่างๆ เนื้อหาที่สร้างท่านขึ้น โปรไฟล์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านส่งให้บริษัทเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามความจำเป็น
 • เพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
 • เพื่อดำเนินการจับรางวัล ที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่าน ตามที่ท่านให้ความยินยอม
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม
ลูกค้าสัมพันธ์ ชื่อและนามสกุล วันเกิด เพศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรสะสมคะแนน รหัสผ่าน ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ การใช้คะแนนสะสม สถานะบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนที่สะสมได้และใช้แลก ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน การแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ของทางบริษัท รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ท่านส่งเกี่ยวกับคำขอซื้อหรือขอรับบริการ หรือคำถามอื่นๆ
 • เพื่อตอบซึ่งข้อซักถาม ผลตอบรับ ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
 • เพื่อทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็น
 • เพื่อคิดคำนวณคะแนนสะสม การปรับระดับสิทธิพิเศษ การใช้คะแนนสะสม รวมถึงข้อเสนอพิเศษ และตารางคะแนน
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่าน ตามที่ท่านให้ความยินยอม
 • เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่ท่านอาจสนใจ ตามระบุความชอบของท่าน และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน สินค้าและบริการที่ท่านได้รับ และสินค้าและการบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ
 • เพื่อประเมินความความสนใจ หรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อสินค้าและการบริการ
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Data Profiling)
 • เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

2.2 สำหรับคู่ค้า / พันธมิตรทางธุรกิจ

กิจกรรม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการประมวลผล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย
การดำเนินธุรกิจระหว่างกันในฐานะเป็นคู่สัญญา คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการของบริษัท ชื่อและนามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา คุณสมบัติ ข้อมูลประกันภัย ทะเบียนบ้าน ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) ลายมือชื่อ ใบอนุญาต หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุตัวตนอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไลน์ไอดี (LINE ID) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อมูลผู้ติดต่อ และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ รวมถึงรายชื่อของพนักงานที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนรถ ข้อมูลการจดทะเบียนรถ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของยานพาหนะ บัญชีธนาคาร สมุดเงินฝาก รายการเดินบัญชี หนังสือค้ำประกันของธนาคาร และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับรายละเอียดความเสี่ยงสำหรับพันมิตรทางธุรกิจ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงข้อมูลของสัญญาที่ปรากฏบนเอกสารโต้ตอบอื่นๆ เช่น จดหมายที่บริษัทได้สื่อสารไปถึงท่าน ข้อมูลอันจำเป็นที่ได้จัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน นายจ้างของท่าน หรือตัวแทนของท่าน เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในสัญญา แบบฟอร์มหรือแบบสำรวจวิจัยข้อมูลต่างๆ
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหา / จัดซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากท่าน
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ
 • เพื่อชำระเงินและบริหารจัดการการชำระเงิน
 • เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ
 • เพื่อจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าและ/หรือบริการที่จะต้องส่งให้แก่บริษัท
 • เพื่อระบุปัญหาของสินค้าและบริการ
 • เพื่อการจัดทำสัญญาและการบริหารจัดการสัญญา เช่น การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา จัดทำและลงนามในสัญญาทางการค้าและ/หรือบริการ
 • เพื่อตอบสนองตามคำร้องขอที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บไว้
 • เพื่อประเมิน จัดการ ค้นคว้าวิจัย พัฒนาสินค้าและการให้บริการ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและจัดการกับข้อพิพาทตามกฎหมาย
 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่าน หรือธุรกิจของท่านและบริษัท
 • เพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อของท่านและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
 • เพื่อวางแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเป็นคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 • ฐานการปฎิบัติ/หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม
การมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น อินฟลูเอนเซอร์ KOL เป็นต้น ชื่อและนามสกุล นามแฝง เพศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ รูปถ่าย รหัสประจำตัว ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน การตั้งค่าความชอบ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เช่น ความคิดเห็น ภาพเคลื่อนไหว หรือ รูปภาพที่ท่านแชร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านแชร์เกี่ยวกับตัวท่าน เป็นต้น
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อพิจารณาประวัติผลงานของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์บริษัท
 • เพื่อบริหารจัดการหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อประเมินความเหมาะสมในการร่วมงานทางธุรกิจ
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 • ฐานการปฎิบัติ/หน้าที่ตามกฎหมาย

2.3 สำหรับผู้มาติดต่อ

กิจกรรม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการประมวลผล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย
การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยง ชื่อและนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) ใบอนุญาต หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุตัวตนอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไลน์ไอดี (LINE ID) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนรถ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของยานพาหนะ ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียง ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ข้อมูลผู้ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อการติดต่อ รวมถึงรายชื่อของพนักงานที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย
 • เพื่อการควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สำนักงาน หรือสถานที่อื่นๆ ของบริษัท
 • เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและทรัพย์สิน
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กรและการจัดทำรายงาน
 • เพื่อควบคุมการเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ์ ป้องกัน ขัดขวาง และตรวจสอบการเข้าถึงดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
 • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 • ฐานการปฎิบัติ/หน้าที่ตามกฎหมาย

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ได้รับจากท่านโดยตรงผ่านหลากหลายช่องทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ แบบฟอร์ม แอปพลิเคชัน จุดขายหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่ท่านได้เข้าร่วม เช่น การลงทะเบียนเป็นลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมคะแนนของบริษัท การลงทะเบียนเพื่อชิงรางวัล การเล่นเกม หรือการแข่งขัน การสมัครสมาชิกจดหมายข่าว การรับข้อมูลหรือส่งไปรษณีย์ การใช้แอปพลิเคชันของบริษัท การติดต่อกับบริษัทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ การซื้อสินค้าหรือบริการ การเข้าดำเนินธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัท การทำแบบแสดงความคิดเห็น การสอบถามข้อมูล หรือติดต่อกับบริษัท
 2. ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ
  • ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Google) หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล

ทั้งนี้ เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ทางบริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัท

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก / คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก / คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล บริษัทจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าบริษัทพบว่าได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้เจตนา บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

บริษัทจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ถ้าบริษัทพบว่าได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้เจตนา บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ออกจากบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล จากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์โดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

5. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการตรวจสอบบัญชี บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการประกันภัย บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย บริการการทำการตลาด หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 2. บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
 3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

6. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม

7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.srichand.co.th, www.srichand.com และช่องทางอื่นๆ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศนี้เป็นประจำ ทั้งนี้ การที่ท่านใช้สินค้าหรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านยอมรับประกาศที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access and Copy)
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง (Right to Rectification)
 3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (Right to Data Portability) ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 4. สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to Erasure) เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้
 7. สิทธิในการขอคัดค้าน (Right to Object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดติดต่อบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทได้ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

11. ติดต่อบริษัท

คณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
50 พระราม 9 ซอย 53 ถ.พระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 • ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : (+662)718 3183-7 (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.),
 • อีเมล : dpo@srichand.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2567