ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

 • 1.1 สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก กรณีตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) จะระงับการใช้งานของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว
 • 1.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกโดยจำกัดให้ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีเท่านั้น หากบริษัทพบว่าท่านเป็นสมาชิกมากกว่า 1 บัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรวมบัญชีสมาชิกของท่าน เป็นบัญชีสมาชิกที่ท่านสมัครครั้งล่าสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 1.3 สมาชิกควรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อความสะดวกในการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิก กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป สมาชิกจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด
 • 1.4 สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านจะต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการนี้
 • 1.5 เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลสมาชิกต้องรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ (“Username”) และรหัสผ่าน (“Password”) ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ หากสมาชิกมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และ/หรือ Password ของสมาชิกไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใด ๆ บนเว็บไซต์โดยผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำของสมาชิกเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับสมาชิกทั้งปวง
 • 1.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

2. เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 • 2.1 สมาชิกตกลงที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 • 2.2 ในกรณีที่สมาชิกใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกรายอื่นหรือบริษัท สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวน
 • 2.3 บริษัทมีสิทธิในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
  • 1) ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องในข้อ 1
  • 2) ท่านเปิดเผย Username และ Password ให้บุคคลอื่น ท่านกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • 3) ท่านกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า ท่านเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
 • 2.4 บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเพียงพอของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การขาดความต่อเนื่องของการใช้บริการ การรบกวนหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีที่จะรับคืนสินค้า กรณีที่พบว่าสินค้าที่สมาชิกซื้อไปมีลักษณะที่ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ หรือสินค้ามีปัญหาจากการผลิตหรือการขนส่ง (ดูเงื่อนไขการรับคืนสินค้าเพิ่มเติม)
 • 2.5 ระบบสมาชิกของบริษัทออกโดยและเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับสถานะสมาชิก หรือการสะสมคะแนนจากสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานตลอดจนรูปแบบ การให้บริการของสมาชิก รวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • 2.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทั่วไปหรือผู้บริโภค ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • 2.7 สถานะสมาชิกไม่สามารถโอนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้และผู้ที่สามารถใช้และรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก คือผู้ที่มีชื่อและข้อมูลตรงกับฐานข้อมูลสมาชิกเท่านั้น
 • 2.8 หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสถานะการเป็นสมาชิก การสะสมคะแนน หรือการแลกรับรางวัล ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

3. เงื่อนไขการสะสมคะแนนของสมาชิก

 • 3.1 สมาชิกจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าของบริษัท เมื่อชำระเงินสำเร็จสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมหลังจากที่ทางบริษัทดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีสมาชิก
 • 3.2 เมื่อซื้อสินค้าของบริษัท ทุกการซื้อสินค้าครบ 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น (หลังหักค่าขนส่ง ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถ้ามี) ทั้งนี้ เศษของยอดการซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละใบเสร็จจะไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสมได้ โดยคะแนนสะสมที่ได้รับจะหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดไป
 • 3.3 บริษัทอาจให้คะแนนสะสมพิเศษเป็นครั้งคราวแก่สมาชิกที่มีการซื้อตรงตามเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคะแนนพิเศษดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในบัญชีสมาชิก
 • 3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการให้คะแนนหรือคะแนนพิเศษ หรือจำนวนคะแนนที่ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องระบุเหตุผลใด
 • 3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมไม่สามารถโอน หรือนำไปรวมกับ คะแนนสะสมของสมาชิกท่านอื่นได้
 • 3.6 ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าของบริษัทแต่คะแนนสะสมไม่ได้ถูกบันทึก หรือบันทึกไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการสั่งซื้อรวมถึงหลักฐานการชำระเงิน เพื่อขอแก้ไขคะแนนตามคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับ หรือปฏิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • 3.7 สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ www.srichand.com ในกรณีที่พบว่าคะแนนสะสมไม่ได้ถูกบันทึก หรือบันทึกไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันซื้อสินค้า หรือวันที่มีสิทธิได้รับ หรือใช้ หรือปรับปรุงคะแนนสะสม แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นถือว่าท่านยอมรับ ความถูกต้องของจำนวนคะแนนสะสมที่ปรากฏในระบบทุกประการ
 • 3.8 หากท่านคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ท่านจะต้องคืนคะแนนสะสมให้กับบริษัทตามมูลค่าของคะแนนที่ท่านได้รับจากการซื้อสินค้าดังกล่าว โดยหากมูลค่าที่คืนสินค้ามากกว่าคะแนนสะสมคงเหลือ ลูกค้าจะมีคะแนนสะสมติดลบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมที่ท่านได้รับจากสินค้าที่ท่านคืนออกจากบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 3.9 มูลค่าของคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นหลัก หากมีข้อความใดๆ ขัดแย้งกับคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าข้อความภาษาไทยใช้บังคับเท่านั้น

*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการซื้อสินค้า คูปองกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่มีระบุไว้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง ***